ԿԵԴՐՈՆ

Արա Պողոսյան

Քաղաքական հարցերով խորհրդական

Մասնագիտական աճ 89%
Աշխատանքային աճ 80%
Հանրային աճ 85%

Արման Մխիթարյան

Տպագրիչ, Ռազմամարզական զինավանի կազմակերպիչ

Մասնագիտական աճ 85%
Աշխատանքային աճ 75%
Հանրային աճ 85%

Անուն Ազգանուն

Նախաձեռնող խմբի անդամ

Մասնագիտական աճ 90%
Աշխատանքային աճ 80%
Հանրային աճ 85%

Անուն Ազգանուն

Նախաձեռնող խմբի անդամ

Մասնագիտական աճ 90%
Աշխատանքային աճ 80%
Հանրային աճ 85%

Տիրան Լոքմագյոզյան

Թյուրքագետ

Մասնագիտական աճ 90%
Աշխատանքային աճ 80%
Հանրային աճ 85%

Մհեր Տեր–Ավագյան

Անվտանգության հարցերով մասնագետ

Մասնագիտական աճ 80%
Աշխատանքային աճ 75%
Հանրային աճ 80%

Անուն Ազգանուն

Նախաձեռնող խմբի անդամ

Մասնագիտական աճ 90%
Աշխատանքային աճ 80%
Հանրային աճ 85%

Անուն Ազգանուն

Նախաձեռնող խմբի անդամ

Մասնագիտական աճ 70%
Աշխատանքային աճ 75%
Հանրային աճ 80%

                                                 7. ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆԸ (ԿԵԴՐՈՆ)

7.1 Կուսակցության Կեդրոնական Մարմինը (այսուհետ`Կեդրոն) Կուսակցության մշտական գործող ղեկավար մարմինն է, որը ձևավորվում (կազմալուծվում) է Կուսակցության համագումարի կողմից և համակարգում է Կուսակցության տարածքային կազմակերպությունների, այլ պետություններում ստեղծված ներկայացուցչությունների, ինչպես նաև Կուսակցության կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեությունը:
7.2 Կեդրոնի անդամների քանակը սահմանում է Կուսակցության համագումարը: Կեդրոնի անդամներն ընտրվում են Կուսակցության համագումարի կողմից` երեք տարի ժամկետով, համագումարի պատվիրակների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ:

7.3 Կուսակցության Կեդրոնի անդամի լիազորությունները դադարում են`
1) սահմանված ժամկետը լրանալու կապակցությամբ,
2) Կուսակցության համագումարի որոշմամբ,
3) Կուսակցության Կեդրոնի որոշմամբ` սույն Կանոնադրության 9.9 կետով նախատեսված դեպքերում,
4) Կուսակցությունից Կեդրոնի անդամի դուրս գալու կամ
հեռացվելու դեպքերում,
5) Կուսակցության Կեդրոնի անդամի դիմումի համաձայն,
6) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Կուսակցության Կեդրոնի անդամին անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչվելու դեպքում,
7) Կուսակցության Կեդրոնի անդամի մահվան կապակցությամբ:
7.4 Կուսակցության Կեդրոնն իր գործունեությունն իրականացնում է Կեդրոնի նիստերի հրավիրման, որոշումների ընդունման, դրանց և Կուսակցության համագումարի որոշումների կատարման միջոցով:

7.5 Կուսակցության Կեդրոնը ղեկավարում է Կուսակցության նախագահությունը, որի անդամներն ի պաշտոնե նաև Կեդրոնի անդամ են: Ի պաշտոնե՝ կոլեգիալության սկզբունքով, Նախագահության անդամները նախագահում են Կուսակցության Կեդրոնի նիստերը՝ յուրաքանչյուր նիստին, ռոտացիոն կարգով նախագահության անդամներից մեկը, և պատասխանատու է Կուսակցության ընդհանուր գործունեության, Կուսակցության գաղափարական, քաղաքական և ծրագրային դրույթների կենսագործման համար:
7.6 Կուսակցության Կեդրոնն ընտրում է Կեդրոնի ատենադպիր` երեք տարի ժամկետով, որը պատասխանատու է Կուսակցության կազմակերպական աշխատանքների համակարգման և գործավարության համար: Եթե առաջադրվել են Կուսակցության Կեդրոնի ատենադպիրի մեկից ավելի թեկնածուներ, ապա ընտրված է համարվում առավել կողմ ձայներ ստացած թեկնածուն: Կուսակցության Կեդրոնի որոշմամբ կարող է կատարվել Կեդրոնի ատենադպիրի վաղաժամկետ ընտրություն:
Կուսակցության Կեդրոնի նախագահողը և ատենադպիրը չեն կարող միաժամանակ լինել տարածքային կամ սկզբնական կազմակերպության ղեկավար կամ քարտուղար:
7.7 Անհրաժեշտության դեպքում Կուսակցության Կեդրոնի որոշմամբ կարող են ստեղծվել նաև Կեդրոնի քաղաքական ընտրովի կամ նշանակովի այլ պաշտոններ ( առանձին ոլորտների կամ հարցերի Կեդրոնի պատասխանատուներ, խորհրդականներ և այլն), որոնք իրականացնում են Կուսակցության Կեդրոնի կողմից իրենց վերապահված լիազորություններ:
7.8 Կուսակցության Կեդրոնի հերթական նիստը գումարվում է առնվազն երեք ամիսը մեկ անգամ` շաբաթվա վերջին աշխատանքային օրը, իսկ արտահերթ նիստը` Կեդրոնի նախագահողի (կամ` նախագահության), կամ Կեդրոնի անդամների առնվազն 1/3-ի նախաձեռնությամբ: Կուսակցության Կեդրոնի արտահերթ նիստը հրավիրվում է նախաձեռնողի առաջարկած ժամկետում և օրակարգով:
7.9 Կուսակցության Կեդրոնը, Կուսակցության գործունեությանը վերաբերող որոշ հարցերի քննարկման նպատակով, իր որոշմամբ կարող է անցկացնել Կեդրոնական Մարմնի ընդլայնված նիստ: Կուսակցության Կեդրոնի ընդլայնված նիստի` Կեդրոնի մշտական անդամ չհանդիսացող մասնակիցների ցանկը հաստատում է Կուսակցության Կեդրոնը` ընդլայնված նիստ հրավիրելու մասին որոշմամբ: Կուսակցության Կեդրոնի մշտական անդամ չհանդիսացող անձինք Կեդրոնի ընդլայնված նիստին մասնակցում են խորհրդակցական ձայնի իրավունքով և չեն մասնակցում որոշումների ընդունման նպատակով անցկացվող քվեարկություններին:
Կուսակցության Կեդրոնի այն նիստին, որտեղ կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ընտրություններում Կուսակցության պատգամավորության թեկնածուների առաջադրումը, մասնակցում են Կուսակցության տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները:
7.10 Կուսակցության Կեդրոնը հաշվետու է Կուսակցության համագումարին:
7.11 Կուսակցության Կեդրոնը, յուրաքանչյուր տարվա մարտին, ամփոփելով տարածքային Շրջանակների տարեկան հաշվետվությունները, հաստատում է առաջիկա տարվա իր աշխատանքային ծրագիրը:
7.12 Կուսակցության Կեդրոնը`
1) Կուսակցության անունից իրականացնում է նրա`որպես իրավաբանական
անձի լիազորությունները,
2) համակարգում և վերահսկում է տարածքային Շրջանակների գործունեությունը,
3) հաստատում է Կուսակցության տարածքային Շրջանակների տարեկան հաշվետվությունները և աշխատանքային ծրագրերը,
4) իրականացնում է իր աշխատանքային ծրագրով նախատեսված միջոցառումներն ու աշխատանքները,
5) պատրաստում և Կուսակցության համագումարի հաստատմանն է ներկայացնում
համագումարների միջև ընկած ժամանակահատվածում իր գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունը,
6) հրավիրում է Կուսակցության հերթական կամ արտահերթ համագումար, կազմակերպում է համագումարների հրավիրման նախապատրաստական աշխատանքները կամ այդ նպատակով ստեղծում է կազմակերպչական հանձնախումբ,
7) վերահսկում է Կուսակցության համագումարի և իր որոշումների կատարումը,
8) մշակում է Կուսակցության գաղափարախոսական հիմնադրույթները, ծրագրային և կանոնադրական փաստաթղթերը, Կուսակցության մարտավարական սկզբունքները, Կուսակցության անունից կատարում է հայտարարություններ և առաջարկություններ,
9) համակարգում է պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ընտրված Կուսակցության անդամների գործունեությունը,
10) կազմում է հանձնաժողովներ և հանձնախմբեր, Կուսակցության Կեդրոնական Մարմնի նախագահողի ներկայացմամբ հաստատում է հանձնաժողովների նախագահների թեկնածությունները,
11) համակարգում է Կուսակցության լրատվամիջոցների և հրատարակչական ծառայությունների գործունեությունը (եթե այդպիսիք առկա են),
12) իր նախաձեռնությամբ կամ Կուսակցության տարածքային Շրջանակների առաջարկությամբ ստեղծում (կազմալուծում) է Կուսակցության տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումները, ինչպես նաև այլ պետություններում Կուսակցության ներկայացուցչությունները,
13) կիրառում է կարգապահական տույժեր և խրախուսանքի միջոցներ,
14) հաստատում է Կուսակցության ղեկավար մարմինների, տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումների տարեկան հաշվետվությունների և աշխատանքային ծրագրերի օրինակելի ձևերը,
15) հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի` համամասնական ընտրակարգով թեկնածուներ առաջադրելու մասին ցուցակը, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մյուս մարմինների ընտրովի, ինչպես նաև քաղաքական կամ քաղաքացիական նշանակովի պաշտոններում ընտրվելու (նշանակվելու) նպատակով Կուսակցության կողմից առաջադրվող թեկնածությունները,
16) որոշում է ընդունում Հանրապետության Նախագահի թեկնածուի առաջադրման կամ առաջադրված որևէ թեկնածություն պաշտպանելու մասին,
17) որոշում է ընդունում առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու այլ կուսակցությունների հետ դաշինքների կամ միավորումների (այդ թվում՝ ընտրական) ստեղծման կամ դրանց մասնակցության մասին,
18) հաստատում է Կուսակցության նախընտրական ծրագրերը, կարգախոսները և քարոզչական բնույթի մյուս փաստաթղթերն ու նյութերը,
19) սահմանում է Կուսակցության անդամավճարի չափը,
20) հաստատում է Կուսակցության գույքի կառավարման կարգը և դրամական
ծախսերի նախահաշիվը,
21) իրականացնում է սույն կանոնադրությամբ և Կուսակցության համագումարի
կողմից իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: