ԾՐԱԳԻՐ

                                   Լրացնելու համար վերեւի հատուածի մեջ
Արմենական կուսակցութեան մասին տրուած ծանօթութիւնները բավական      համարելով կուտամ միայն նորոյ Ծրագիրն ու Կանոնագիրը:

ԾՐԱԳԻՐ
ԱՐՄԵՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ

Արմենական Կազմակերպութիւնը հիմնուած ըլլալով Արմենիայի ցարդ քարոզած սկզբունքներուն վրայ կաշխատի այդ թերթին գաղափարին տարածման:

ՆՊԱՏԱԿ
Արմենական կազմակերպութեանս նպատակն է յեղափոխութեամբ Թիւրքիոյ Հայ ժողովրդեան համար ձեռք բերել ինքզինք ազատօրէն կառավարելու որով կարող կը լինի իբրև մարդ ապրելու միջոցներ գիտնալ եւ զանոնք գերծադրել ժամանակի պահանջմանց համեմատ:
Կազմակերպութիւնս իր ջանքերը կամփոփէ Հայ ազգի այլ եւ այլ մասերու մեջ առանց դավանանքի խտրութեան իր ոյժերը չի ցրուեր դրացի ազգերու մեջ յեղափոխական շարժումներ յառաջ բերելու նկատելով որ Հայ Ազգի եւ միւս ցեղերի մեջ զարգացման աշխարհայեցողութեան պահանջների զարգացման մեծ տարբերութիւն կան, որով Հայ Ազգի յեղափոխական շարժումը կարող է դանդաղիլ եվ կնճռոտիլ:
ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Արմենական Կազմակերպութիւն իր նպատակին հասնելու համար կաշխատի ներքին ոյժ գոյացնել միացնելով իրարու հետ միեւնոյն  գաղափարի ծառայող Հայ հայրենակիցները եւ կեդրոնական ուղղութեան ենթարկելով ժողովուրդը արթնացնել  կազմակերպութեան մղել եվ նպաստել տալառանց բռնի միջոցներու: Յեղափոխական գրականութեամբ ընտիր դաստիարակութեամբ գործել է ազնիւ կենցաղով: Քարոզելով գաղափար տարածել: Կանոնաւոր  եւ յարատեւ յարաբերութիւն մշակել զինակրութեան եւ կարգապահութեան վարժեցնել: Ինքնապաշտպանութեան զգացում տարածել: Զենք եւ դրամ հայթայթել զինւորական շարժուն խումբեր կազմակերպել ի հարկին գործածել: Ընդհանուր շարժման  պատրաստել երբ մանաւանդ արտաքին հանգամանքներն ալ օտար պետութիւններ եւ շրջակայ ցեղերու տրամադրութիւնները մեզի նպաստաւոր համարուին: Մասնակի եւ տկար ոյժերի շարժումները ցոյց (բացառիկ հանգամանքներէ դուրս) ինչպէս եւ անժամանակ ոգեւորութիւնը միջոց չեն համարուիր: Ընդհակառակն վնասակար կը նկատուին, որովհետեւ մեկ կողմանէ յեղափոխական  ոյժեր  կը վատնուին  եւ միւս կողմանէ յոռետեսութիւն կը ծաւալէ ժողովուրդի մէջ: Եւ  թշնամին կարթունցնէ: Մահոյ պատիժ եւ սարսափ միջոցներ գործադրութիւնը  ստիպողական պահանջների մեջ ներելի է:

                                                            ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ
Կազմակերպութիւնս բաղկացած է գործող եւ քաջալերող անդամներէ: Գործող անդամներ անոնք են որոնք կազմակերպութեանս կենթարկուին նորա հրահանգները կը գործադրեն եւ պարբերական տուրք կը վճարեն:
Քաջալերողը անոնք են որոնք կազմակերպութեանս ծրագրին կը համակերպեն եւ նիւթապէս ու բարոյապես կօժանդակեն: Կազմակերպութիւնս առանց ենթարկուելու նորայ կանոններուն եւ հրահանգներուն, Տաճկահայաստանի գործող անդամների հասոյթ 100-ին 15 կը տրուի կեդրոնին, եւ 15-ը շրջանակների մասնաճիւղերին իսկ արտասահմաններին 100-ին կը տրուի կեդրոնին: Կազմակերպութիւնս ունի խումբեր կազմուած գործող անդամներէ շրջանակներ եւ կեդրոն:

    ԿԵԴՐՈՆ
Կազմակերպութեանս կեդրոն կը կազմուի իւրաքանչիւր շրջանակի մասնաճիւղերի ներկայացուցիչներից որը կը վարէ յեղափոխական գործերի վերի տեսչութիւնը կանոնաւոր յարաբերութիւն  կը մշակէ շրջանակների մասնաժողովների եւ ուրիշ յեղափոխական մարմինների հետ կորոշէ ընդհանուր շարժումների ժամանակ եւ եղանակը կեդրոնը կաշխատի ունենալ իրեն յատուկ օրկանը: Ու կազմակերպութեանս պաշտօնական յարաբերութիւնները եւ հրահանգները հրատարակելէ ի զատ տարածէ նաեւ անոր դաւանած գաղափարականները:

  ՇՐՋԱՆԱԿ
Գործող անդամների խմբերը շրջանակներու կը բաժանուին ըստ կարգադրութեան կեդրոնին:
Իւրաքանչիւր շրջանակ կունենայ իրեն յատուկ մասնաժողովը, որ կը վարէ տեղական յեղափոխական գործերը եւ յարաբերութիւն կը մշակէ կեդրոնի եւ զանազան շրջանակների մասնաժողովներու հետ:
Յեղափոխական ուրիշ մարմիններու հետ որոնք Արմենական կուսակցությունից դուրս կը գտնուին  յարաբերել եւ գործակցիլ միմիայն կեդրոնի թոյլտվութեամբ կը լինի:

Կազմակերպութիւնս իւրաքանչիւր շրջանակը կունենայ իրեն յատուկ կանոնադրութիւն տեղին եւ պահանջների համեմատ, որով կը գծուի նրա զանազան հատուածների պարտուց եւ իրավանց սահմանը, ինչպես եւ մասնաժողովների ընտրութեան եղանակը ըստ տեղական հանգամանքների: Ներքին կանոնագիրը հակառակելու չէ ծրագրի ոեւէ մեկ կետին:

 

  ԹԵՐԹ

Կազմակերպութեանս գաղափարի տարածման թերթը ներկայիս մեջ Արմենեա լինելով նրա ջանքը պիտի լինի բարոյապէս եւ նիւթապես օժանդակել այդ թերթին: Արմենեայի խմբագրութիւնը որեւէ պատասխանատուութիւն չունի կազմակերպութեանս վարչական եւ ել եւ մտական գործերու մեջ:

 

ՎԵՐԱՔՆՆՈՒԹԻՒՆ ԾՐԱԳՐԻ
Երբ կազմակերպութեանս  մեջ գտնուող անձերէ կամ խմբերէ մին ծրագրի որեւէ կէտը բարեփոխելի գտնէ, կրնայ իր կարծիքը յայտնել կեդրոնի կամ  իր ծանօթ մասնաժողովին: Այդ կարծիքը կամ առաջարկը եթէ կեդրոն կամ մասնաժողովը յարմար տեսնեն, կը հաղորդեն միւս եւ անոնցմէ ղրկուած կարծիքները հաւաքումեն ետք մեծ մասի ձայների համեմատ փոփոխումը կընդունի կամ մը մերժուի:

 

    ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐ

Խմբապետական ժողովներու եւ մասնաժողովներու

-1- Հինգեն մինչեւ տասներկու խումբեր -5-15 անդամ ունեցող իրենց  խմբապետների միջոցաւ մի առանձին համայնք կազմել, մասնաժողովը կորոշէ որ խմբերի իրար հետ միանալու յարմարութիւն:

-2-  Համացուցնող եւ իրար միացնող այդ խմբերի խմբապետները, առանձին մի ժողով կը կազմեն –Խմբապետական ժողով- անունով, ու իրենց վերաբերող խմբերի գործեր համերաշխութեամբ եւ իրարու աջակցելով առաջ կը տանին գէթ երեք շաբաթ մի անգամ պարտին ժողով գումարել: Ի պահանջել հարկին արտակարգ նիստեր ալ ունենալ են:

-3- Խմբապետական այն ժողովները, որոնց խմբերի անդամոց թիւը առ նուազն 40-է պակաս չէ, կրնան մի մի անձ երկու տարուայ համար ներկայացուցիչ ընտրել, գաղտնի քուէի մեծամասնութեամբ: Այդ ընտրուածները միանալով մեկ առանձին մարմին կը կազմէ  մասնաժողով անունով երկու տարիէն ետք նոր ընտրութիւն կը լինի հիներ կրնան վերընտրուիլ:
-4- Մասնաժողովը իր յարմար ընտրած մեկ անդամը եթե անյարմար նկատէ խմբապետական ժողովին հրահանգ կուտայ նոր ընտրութիւն անելու եւ կամ իր կողմէ տրուածը կը ներկայացնէ իբր ընտրել: Երբ Խմբ. Ժողովի անդամոց մեջ յարմար մի անձ չտեսնուի մասնաժողովին անդամակցելու:
-5- Մասնաժողովի եւ խմբապետական ժողովի մի անդամ երբ առ առաւելն վեց ամիսի չափ բացակայութիւն ունենայ քաղաքես ժողովին հաւանութեամբ իրեն մի տեղակալ կը նշանակէ, իսկ երբ բացակայութիւնը վեց ամիսէն աւելի կը լինի, նրա տեղ նոր ընտրութիւն կատարելու է:
-6- Մասնաժողովը իր մէջէն  գաղտնի քւէի մեծամասնի ձայնով հետեւեալ պաշտօնները կը ընտրէ: Ատենապետ  որ անդամները ժողովի կը կանչէ եւ որոշումների գործադրութեան կը հսկէ: Օրակարգի ցանկը պահելով: Քրտուղար  ու մասնաժողովի որոշումները եւ հրահանգները կը խմբագրէ եւ պաշտօնական թղթակցութիւնները կը կատարէ ժողովի որոշման համաձայն: Մթերապահը որ մասնաժողովի գոյքերի պահապան հոգ կը տանի ընդհանուր քննիչը որ խմբերի գոյքերի եւ տօմարի վիճակագրական ցուցակները կը բռնէ եւ պէտք տեսած ատեն անձամբ կամ կողմնակի զանոնք նոյնիսկ խմբերի մեջ կը ստուգէ:

Յարաբերութեան տեսուչը որ խմբերի եվ յեղափոխական հրատարակութիւնների եւ այլ յանձնարարութիւնների բաշխման եւ կատարման գործերին կը հսկէ:

Գանձապահը եւ մթերապահը ինչպէս նաեւ միւս պաշտօնեաները իրենց հաշիւները եւ գործունէութիւնը վեց ամիս անգամ պարտաւոր են ներկայացնել մասնաժողովին:
Մասնաժողովը գոնե երեք շաբաթ մի անգամ նիստ կունենայ բացի արտակարգ նիստերէ:

Եթէ անդամ մը վեց յաջորդական նիստերի մեջեն երեք նիստին բացակայի գտնուի առանց բանաւոր պատճառի հրաժարած կը նկատուի եւ նոր ընտրութիւն կատարեալ օրինաւոր է:

-7- Մասնաժողովը իր անդամներէն որն որ վնասակար դիրքի մէջ տեսնէ  ¾-ի ձայնով անդամակցութենէ կը հեռացնէ եւ նոր ընտրութեան կը հրաւիրէ խմբապետական ժողովը:

-8- Մասնաժողովի անդամներն առանց այդ ժողովի հրամանին ժողովին վերաբերող ոչ մի տեղեկութիւն կարող չեն հաղորդել զիրենք ընտրողներին:

-9- Մասնաժողովը իբր ընտրութեան տուրք ստացած 15 % հասոյթէն զատ կաշխատի իրեն համար հասոյթի նոր աղբիւրներ գտնել, իսկ խմբերին ալ կը թելադրէ յաճախ եւ կամ անոնց աջակցիլ: Կաջակցի հարկաւոր տեսնուած ծախսերը եւ գործերը անելու համար:

-10- Քաղաքէն դուրս եթե խմբեր կազմուին ինքնին կամ քաղաքէս խմբերի մէկի ձեռքով այդ խմբերը ուղղակի մասնաժողովին հետ կապ կունենան սա յարմար տեսնէ այն պարագային միայն գաւառի խումբը առանձին կամ գիւղապետական ժողովով մի քաղաքին որեւէ մեկ խմբին կամ խմբապետական ժողովի հետ կը կապակցի:

-11- Մասնաժողովը երկտարիէ վերջի իրեն յաջորդող ժողովին կուտայ իր հաշիւները:

-12- Երբ մասնաժողովը անդամոց մեծամասնութիւնը ինքնին հրաժարի կամ պայմանաժամը լրացած լինելով դադարի ամբողջ ժողովը դադրած կը լինի եւ նոր ընտրութիւն կը լինի:

-13- Մասնաժողովը իրաւունք ունի ¾-ի ձայնով խմբէն կամ մինչեւ դուրսէն իրեն նոր անդամներ առնել: Երբ վստահ է որ դոքա համակիր են  -Արմենական Կազմակերպութեան- եւ նրա ծրագրին ու պայմանաւ որ այսպէս ընտրելիք անդամներից մասնաժողովի խմբերէն ընդունած անդամոց թուոյն կէսէն աւելի չըլինի: Մասնաժողովի անդամոց թիւը երբ 8-էն աւելի լինի եթե մասնաժողովը հարկ տեսնէ կրնայ իր մէջէն 3-5 հոգիէ բաղկացեալ յանձնաժողով մը  ընտրել որին իրաւունք կուտայ ի հարկին տագնապալի օրերուն եւ հաւաքման դժուարութեանց ատեն լիազօր իշխանութիւն վարել բացի օրենսդրական գործերէ:

-14- Կեդրոնի ներկայացուցիչ կընտրուի շրջանակի մասնաժողովի ¾-ի ձայնով:

 

ԿՆԻՔ